Producenci
Regulamin

Sklep Internetowy Technical Master Robert Kędzierski dba o prawa Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących tej grupie Klientów na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy i Sprzedawca je stosuje.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez TECHNICAL MASTER ROBERT KĘDZIERSKI za pośrednictwem sklepu internetowego www.technicalmaster.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Technical Master Robert Kędzierski usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 2. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Sprzedawca  - TECHNICAL MASTER ROBERT KĘDZIERSKI z siedzibą w Warszawie 04-277, ul. Szeroka 76, NIP: 113-117-80-06, REGON: 368438458 będąc właścicielem Sklepu Internetowego www.technicalmaster.pl.

Cena - określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek), należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – podmiot, który na podstawie obowiązujących przepisów prawa ma zdolność do zawarcia umowy sprzedaży jako osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Konsument - osoba fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - osoba fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca korzystający z praw Konsumenta - osoba fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto Klienta - usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień i Rezerwacji oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.

Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.            

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Rejestracja - czynność faktyczną niezbędna dla korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, dokonana zgodnie z regulaminem.

Umowa sprzedaży - umowa w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin.

Towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług bez jednoczesnej obecności stron, tj. na odległość, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłany i otrzymywany za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku z poźn. zm. (Dz.U. Nr 16, poz. 93).

 

II. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego po uprzednim założeniu konta lub bez rejestracji. W tym celu wybiera odpowiednią opcję zakupu na stronie internetowej.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Potwierdzenie Rejestracji w sklepie internetowym następuje niezwłocznie po przesłaniu przez Klienta wypełnionego formularza rejestracyjnego. Klient otrzymuje potwierdzenie na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. W ten sposób dochodzi pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. W procesie rejestracji lub dokonywania zakupów bez rejestracji, Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania ofert handlowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Wyrażenie takiej zgody, nie warunkuje zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Zgoda powyższa może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia.
 6. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego poprzez zablokowanie dostępu do konta i innych usług elektronicznych, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, działania na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, a także gdy Klient:
 7. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 8. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 9. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Technical Master Robert Kędzierski za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Technical Master - Robert Kędzierski.
 10. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Technical Master Robert Kędzierski. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 11. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 12. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 13. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 14. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Technical Master Robert Kędzierski,
 15. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 16. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 17. Sprzedawca informuje Klienta o pozbawieniu/ograniczeniu dostępu do konta lub innych usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego, poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu kontaktowym.

 

 III. PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.technicalmaster.pl, dokonać wyboru towaru, następnie podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 5. przedmiotu zamówienia,
 6. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 7. wybranej metody płatności,
 8. adresu dostawy.
 9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.
 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z „Technical Master” Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 11. Dokonanie czynności, o których mowa w punkcie III ust. 4,5 i 6 powyżej, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez Sklep cenach.
 12. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia, zatytułowany „Potwierdzenie zamówienia”,
 13. Niezwłocznie po zweryfikowaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zatytułowaną „Zmiana statusu zamówienia” z aktualnym statusem: „Przyjęte do realizacji” lub z informacją o nie przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z podaniem przyczyn. W przypadku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na ustalonych warunkach.
 14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 15. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 IV. ZAPŁATA CENY

 1. Ceny wskazane przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Informacja o tych kosztach zostanie Klientowi podana przy składaniu zamówienia.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi trzy sposoby płatności za zakupiony towar, które mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Towaru: przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatność gotówką za pobraniem lub płatność przy odbiorze osobistym (płatność w siedzibie Sprzedawcy).
 3. Przy płatności przelewem bankowym, Sprzedawca prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej fakturę proforma, z której będzie wynikał termin zapłaty. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. W razie bezskutecznego upływu terminu zapłaty wskazanego w fakturze proforma, oferta złożona przez Klienta w ramach Zamówienia, nie zostanie przez Sprzedawcę przyjęta.
 4. Jeśli przedmiotem sprzedaży są Towary, określone w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.), a kwota płatności ujęta w fakturze przekracza 15 000 zł brutto – Kupujący obowiązani są zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile ma on zastosowanie wobec Klienta składającego zamówienie. Wówczas faktura wystawiona przez Sprzedawcę, o której mowa powyżej, powinna zawierać wyrazy: “MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”. Strony takiej transakcji, obowiązane są posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.
 5. Akceptujemy płatności kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.


 V. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy określone są na stronie internetowej Sklepu pod linkiem „Koszty Transportu”. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 60 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Termin realizacji uzależniony jest od dostępności towaru.
 4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 5. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w siedzibie Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 6. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT będącą potwierdzeniem uiszczenia ceny.

  VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Na Sprzedawcy spoczywa obowiązek dostarczania Towarów wolnych od wad.
 2. Technical Master Robert Kędzierski nie jest producentem Towarów objętych ofertą sprzedaży i nie udziela na nie gwarancji . Odpowiedzialność z tytułu gwarancji zakupionego Towaru ponosi producent, na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem pkt 4.
 4. Gdy Klientem jest Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, przy czym koszt dostawy pokrywa Sprzedawca.
 6. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 7. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Konsument może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Konsumenta.

 VII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Uwagi związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Technical Master Robert Kędzierski z siedzibą w Warszawie 04-277, ul. Szeroka 76,  lub mailowo pod adres biuro@technicamaster.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca korzystający z praw Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę korzystającego z praw Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca z korzystający z praw Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu 14 – dniowego wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (pocztą zwykłą lub elektroniczną). Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z praw Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca korzystający z praw  Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Jeśli ze względu na charakter sprzedanego Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą, a  dostarczono go konsumentowi lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca zobowiązany jest do odbioru Towaru na swój koszt.
 10. Konsument oraz Przedsiębiorca korzystający z praw Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 IX. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mają charakter nieodpłatny i obejmują: formularz kontaktowy, Newsletter i prowadzenie konta Klienta.
 2. Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 3. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 4. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 5. Sprzedawca i klient mogą  w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez złożenie pisemnego oświadczenia drugiej stronie. Rozwiązanie umowy w tym trybie nie wymaga podania przyczyny. Oświadczenia powyższe strony mogą wysłać na adres poczty elektronicznej lub w formie papierowej.

 X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych i zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy.

  XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://www.technicalmaster.pl/pl/i/Regulamin/3, gdzie Klienci mogą w każdym czasie przeglądać regulamin, a także sporządzić jego wydruk.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl